Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pressimiehet Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.8.2023

1. Rekisterinpitäjä

Pressimiehet Oy

Postiosoite PL 768, 33101 Tampere

Toimipaikka Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Lahtonen Sähköposti mika.lahtonen@pressimiehet.fi

Puhelin 0500 624 741

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri sisältäen printtimedian ja verkkomedian.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluilta ja muilta yrityksiltä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Pressimiehet Oy:lle tärkeää. Tietoturvasta huolehditaan henkilötietoja käsiteltäessä, kun Pressimiehet itse käsittelee tietoja ja kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja.

Pressimiehet ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi yhtiön ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Pressimiehet jakaa henkilötietojasi Pressimiesten puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille eli henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelijät saavat käsitellä tietoja vain Pressimiesten lukuun, ei omiin itsenäisiin tarkoituksiinsa.

Pressimiehet voi jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista. Se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Pressimiehet voi jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Pressimiesten tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Pressimiehet voi jakaa Pressimiesten tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

Rekisteröity voi tehdä Pressimiehille henkilötietojensa luovutuskiellon ottamalla yhteyttä Pressimiesten asiakaspalveluun.

Pressimiehet saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Pressimiehet saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Henkilötietojesi suojaaminen on Pressimiehille tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).