Verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Pressimiehet Oy:n ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Pressimiesten ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla sen kustantamien lehtien verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Pressimiesten kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä ”Palvelu”). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Pressimiesten ylläpitämiin Palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä ”Käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä palvelun Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä Palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Maksulliseen Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta. Pressimiehillä on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Pressimiehillä on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Palvelun sisältö

Pressimiehet pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Pressimiehet vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Pressimiehet ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Pressimiehet kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Pressimiehillä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. Pressimiehet ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Pressimiesten Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Pressimiehet ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Pressimiehet vastaa vain itse Palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

Palvelun käytettävyys

Pressimiehet tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Pressimiehet ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Pressimiehet ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Pressimiehillä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Pressimiehet rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Pressimiehet Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Pressimiehille, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Pressimiehet on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat Pressimiehillä tai muilla Palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Pressimiehille Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Pressimiehille. Pressimiehillä on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), tietosuojalain ja muun lainsäädännön mukaisesti tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Pressimiesten asiakasrekisteriin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Pressimiehillä on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Pressimiehet säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Pressimiehet järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Pressimiehet ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Palvelusta perittävät maksut

Pressimiesten tarjoamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta Palvelusta. Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Pressimiehet voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Pressimiehille oikeuden julkaista Pressimiesten Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Pressimiehet ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Pressimiehille julkaistavaksi. Pressimiehillä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien osapuolten esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Pressimiehet ei sitoudu säilyttämään Käyttäjän Palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Pressimiehille näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Pressimiehet ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Pressimiehet Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Pressimiehet ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Pressimiehiä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Tilausehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.

Käyttäjä voi myös saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan Käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.