Tilausehdot

Yleistä

Näitä Tilausehtoja ja Verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Pressimiehet Oy:n kustantamien painettujen lehtien sekä digipalveluiden ja näiden yhdistelmien tilauksiin. Digipalveluilla tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa Pressimiesten kustantamien painettujen lehtien verkkojulkaisuja eli näköislehtiä ja vain verkossa julkaistavia verkkojulkaisuja.

Tilaajalla tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa tilauksen tehnyttä kuluttajaa. Tilaajan on oltava vähintään 18 vuoden ikäinen tai hänellä on oltava edunvalvojan eli huoltajan suostumus. Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja. Tekemällä tilauksen, Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja sekä Pressimiesten verkkopalveluiden käyttöehtoja.

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Tilausvaihtoehdot ja tilauksen kesto

Tilaus voi koskea painettua lehteä tai digipalvelua, tai se voi olla näiden yhdistelmä. Tilaus voi olla muodoltaan jatkuva tilaus, määräaikainen tilaus tai tilaus voi koskea ainoastaan yhtä irtonumeroa. Tilausmuoto ja tilauksen kesto ilmoitetaan aina tilauksen yhteydessä. Tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus, ellei sitä ole erillisesti määritelty näytetilaukseksi. Painetun lehden tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja digipalvelu alkaa heti. Tilaukset ovat voimassa tilausmuodon mukaisesti. Painettujen lehtien toimittamisessa noudatetaan Postin jakeluehtoja. Pressimiehet ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Ulkomaille lähetettävien lehtien tilaushintoihin lisätään postimaksu.

Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Jatkuva tilaus jatkuu automaattisesti kiinteän tarjousjakson jälkeen kulloinkin voimassa olevan hinnaston tilaushintaan. Seuraavan tilausjakson hinta voi olla myös alhaisempi kuin hinnaston tilaushinta ja hinta voidaan määritellä yksilöllisesti automaattisen päätöksenteon perusteella. Tilaaja saa tiedon uuden tilausjakson alkamisesta hyvissä ajoin ja voi päättää tilauksen jatkamisesta. Kun maksutapana on korttimaksu, seuraava laskutusjakso alkaa ilman erillistä ilmoitusta.

Määräaikainen tilaus

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilausta ei voi irtisanoa.

Tarjoushinta

Mahdollinen tarjoushinta koskee vain jatkuvan tilauksen ensimmäistä laskutusjaksoa. Seuraavan tilausjakson hinta on korkeintaan hinnastossa oleva tilaushinta, se voi olla myös alhaisempi kuin hinnaston tilaushinta ja hinta voidaan määritellä yksilöllisesti automaattisen päätöksenteon perusteella.

Tilausten peruuttaminen ja irtisanominen

Peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa painetun lehden tilaus 14 vuorokauden kuluessa ensimmäisen painetun lehden vastaanottamisesta (Kuluttajansuojalaki 6. luku) ja oikeus peruuttaa digipalvelun tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen tekopäivästä. Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Peruuttamista ei voi tehdä verkossa (paitsi chatissa). Saatuja lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Tilauksen peruuttamisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse.

Irtisanominen

Voimassa olevan jatkuvan tilauksen voi irtisanoa kiinteän tarjousjakson jälkeen 30 päivän irtisanomisajalla. Tilaus voi päättyä aikaisintaan ensimmäisen kiinteän tarjousjakson loppuun tai milloin tahansa sen jälkeen. Jos jatkuva tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson, hyvitetään se osa maksetusta tilaushinnasta, joka kohdistuu kiinteän tarjousjakson jälkeisiin, toimittamattomiin lehtiin. Palautuksen edellytyksenä on, että palautettava summa ylittää viisi (5) euroa ja asiakas on toimittanut tarvittavat pankkiyhteystiedot. Tilauksen irtisanomisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa.

Maksaminen

Tilaaja on velvollinen maksamaan tilauksensa, maksaminen on mahdollista laskulla.

Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Pressimiehillä on oikeus periä huomautusmaksu maksukehotuksen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Jos tilaajalla on voimassa e-laskusopimus, maksukehotus lähetetään e-laskuna. Pressimiehillä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

E-lasku ja maksukorttimaksu ovat pääsääntöisiä lisämaksuttomia maksutapoja ja näistä poikkeava maksutapa on paperilasku, josta voimme periä laskukohtaisen laskutustapalisän 4,90 €.

Tilausvahvistus

Uuden tilauksen ensimmäinen lasku on samalla tilausvahvistus. Verkon kautta tehdyistä tilauksista lähetetään Tilaajalle paluuviestinä yhteenveto tilauksesta sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on annettu tilauksen yhteydessä.

Tilaajalahjat

Tarjousjaksoon liittyy tilaajalahja, mikäli siitä on erikseen mainittu tarjousjakson yhteydessä. Tilaajalahjoja on valmistettu rajallinen määrä. Pressimiehet pidättää oikeuden toimittaa tilaajalahjan tilalle toisen vastaavan tuotteen, mikäli kysyntä ylittää varattujen tilaajalahjojen määrän. Tilaajalahja toimitetaan tilauksen maksajalle noin kolmen viikon kuluessa siitä, kun laskutusjakson kaikki maksuerät on kokonaan maksettu. Noutamatta jääneitä tilaajalahjoja ei lähetetä uudestaan. Tilaajalahjat toimitetaan vain kotimaahan (Huom. tilaajalahjoja ei kuitenkaan toimiteta Ahvenanmaalle).

Tilausehtojen ja tilaushintojen muuttaminen

Pressimiehet pidättää oikeuden muuttaa näitä Tilausehtoja ja -hintoja. Muutokset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia, ellei toisin ilmoiteta. Muutokset voivat johtua muun muassa sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten olennaisesta muutoksesta tai olosuhteiden olennaisesta muutoksesta, jota Pressimiehet ei ole voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä.

Jatkamalla digipalvelun käyttöä sitoutuu Tilaaja noudattamaan muutettuja ehtoja.

Muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Siinä tapauksessa, että arvonlisävero tai muu tilaukseen sovellettava vero tai julkinen maksu muuttuu tai tulee voimaan, Pressimiehillä on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti samasta ajankohdasta lukien.

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Tilaajalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Tilausehtoihin perustuvat ja niiden perusteella tehtyihin tilauksiin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tilaaja voi nostaa kanteen Pressimiehiä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Tilausehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.

Tilaaja voi myös saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan Tilaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Sovellettava laki

Näihin Tilausehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan tilaukseen sekä sitä koskevaan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.